Motionsrätt

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om hen begär det och i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna (s k motionsrätt).

Behandling av motioner

Alla motioner som kommer in skall behandlas av styrelsen. Styrelsen skall lämna ett svar över motionen där styrelsen skall föreslå hur stämman skall behandla motionen. Om styrelsen vill bifalla motionen skriver de ”Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen”. Samma gäller om styrelsen föreslår avslag. Motionen och styrelsens yttrande skall sedan finnas tillgängliga för medlemmarna hos styrelsen senast en vecka innan stämman. Kan även skickad med kallelsen till årsmötet som ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan mötet.

Några tips

Att skriva motion är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå.

  1. Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
  2. Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
  3. Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
  4. Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.
  5. Har du flera förslag som gäller samma motion, dela upp dem i flera att-satser.
  6. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag.

Skriv din motion

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.