Från föreningens sida önskar vi att du bor i din lägenhet. Bostadsrättföreningen består av medlemmarna och bygger på att alla deltar aktivt till föreningens väl och nytta. Det är en viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening. Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. Här svarar vi på vilka regler som gäller under en andrahandsuthyrning, till exempel vem som ansvarar för lägenheten, eventuella avgifter och uthyrning via airbnb.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning

Bostadsrättslagens 7 kapitel 10 § styr hur du kan hyra ut din bostadsrättslägenhet. I lagen anges att det skall finnas skäl som grund för uthyrningen.

  • Ålder eller sjukdom. Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.
  • Längre utlandsvistelse. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.
  • Provsamboende. Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.
  • Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.
  • I väntan på försäljning. Ett annat skäl som kan anses godtagbart är uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning.

Uthyrningstid

Hur länge kan du hyra ut din bostadsrättslägenhet?
Längden på uthyrningen beror på vilket skäl till uthyrningen. Styrelsen kommer att ange för hur lång tid uthyrningen kan pågå. Flyttar hyresgästen i förtid ska styrelsen meddelas detta så att tillståndet för andrahandsupplåtelse återkallas. Innan eventuell ny uthyrning skall en ny skriftlig ansökan göras till styrelsen med den nya hyresgästens uppgifter. Förbrukad uthyrningsperiod räknas av i det nya tillståndet. En beviljad andrahandsupplåtelse kan i vissa fall förlängas. Ny ansökan skall lämnas till styrelsen i god tid för behandling. Föreningens policy är att en förlängd andrahandsupplåtelse maximal får pågå i ett år med vissa undantag.

Korttidsuthyrning

Styrelsen godkänner inte andrahandsuthyrning åt sk. Airbnb eller korttidsuthyrningar.

Av hyresnämndens praxis framgår att Airbnb är att betrakta som hotellverksamhet av kommersiell natur, vilket är någonting som bostadsrättsföreningar inte behöver godkänna.

Ansökan om andrahandsupplåtelse

Styrelsen lämnar tillstånd till andrahandsuthyrning. Om du önskar att ansöka om tillstånd för andrahandsupplåtelse så fyll i blanketten som finns att ladda ner längst ner på denna sida och maila denna till info@brflivia.se.

Du skall lämna uppgift på anledningen till uthyrningen samt ev styrka den, vilken period uthyrningen gäller och vem som är hyresgäst. Styrelsen kommer att behandla ansökan på nästa styrelsemöte (infaller en gång i månaden undantaget juli) så var ute i god tid med din ansökan. Tänk på att skriva under blanketten och om det finns ytterligare delägare att denna också skriver under.

Beslut

Styrelsen kommer skriftligen att ge dig besked om beslutet på din ansökan. I beskedet kan även villkor för uthyrningen att anges. Om du är missnöjd med beslutet kan du begära att Hyresnämnden prövar frågan. Du ansöker själv om prövning hos Hyresnämnden. Tänk på om du ändå hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten.

Skriftligt hyresavtal och avtal om bortförhandlat besittningsskydd bör upprättas mellan bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen. Föreningen önskar att kopior på dessa skall lämnas in innan inflyttning.

Avgift för andrahandsupplåtelse

Enligt §10 i stadgarna tar föreningen ut en avgift för andrahandsupplåtelse om maximalt 10% av ett prisbasbelopp per år för det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för andrahandsuthyrningen. (438 kr/mån för 2023)

Avgiften betalas av bostadsrättsinnehavaren.

Otillåten andrahandsuthyrning

Vid en otillåten andrahandsupplåtelse kommer styrelsen skicka en rättelseanmaning till bostadsrättshavaren inom två månader från det att föreningen fått kännedom om upplåtelsen för att den ska kunna ligga till grund för förverkande. Även om föreningen inte vill säga upp bostadsrättshavaren utan enbart att andrahandsupplåtelsen ska upphöra måste föreningen skicka en rättelseanmaning inom tidsfristen. Varje andrahandsupplåtelse räknas som en ny upplåtelse, så föreningen får en ny chans att reagera inom två månader för varje upplåtelse. Föreningen kan förvisso skicka en rättelseanmaning även om det gått längre tid än två månader. 

Förhoppningsvis rättar sig bostadsrättshavaren efter styrelsens vilja och om inte annat kan det, vid eventuella framtida tvister, vara bra att kunna visa att bostadsrättshavaren tidigare struntat i anmaningar från styrelsen.

Sök tillstånd vid andrahandsuthyrning

Kom ihåg att alltid söka tillstånd vid andrahandsuthyrning. Att hyra ut lägenheten utan medgivande från din bostadsrättsförening är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

Några saker att tänk på när du gör en andrahandsupplåtelse

Dina skyldigheter mot föreningen under uthyrningen.
Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter gentemot föreningen kvarstår även vid en uthyrning. Med andra ord så gäller det att hyresgästen informeras om vad som gäller i föreningen och att denna följer uppmaningar från styrelsen på samma sätt som bostadsrättsinnehavaren skulle ha gjort. Du som hyr ut svarar solidariskt med hyresgästen mot föreningen för eventuella skador, kostnader och/eller förluster som föreningen drabbas av på grund av hyresgästen eller gäst till denna.

Uthyraren har ansvaret
Den som hyr din lägenhet i ”andra hand” blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Med andra ord så skall du följa lagar och regler som vilken hyresvärd som helst.

Om hyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan du säga upp honom eller henne, eller riskerar du själv att få en skriftlig varning och/eller bli uppsagd av föreningen.

Pantsättning/lån
Tänk på om din bostadsrätt är pantsatt (belånad) så kräver vissa långivare att de skall godkänna andrahandsupplåtelsen. Risken finns annars att långivaren kan säga upp ditt lån till omedelbar betalning.

Försäkringar
Tänk på att försäkringar i samband med andrahandsupplåtelser är en komplicerad fråga. Föreningen rekommenderar att både bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen kontaktar sina försäkringsbolag vad som gäller.

Adress
Föreningen godkänner inte att tillfälliga klisterlappar, skyltar eller liknande med namn monteras på dörrar och postfack. Meddela hyresgästen att denna skall lägga till c/o-adress till sina vanliga adressuppgifter.

Ansökningsblankett